Lectoraat Duurzame Veehouderijketens

HAS Hogeschool wil met dit lectoraat bijdragen aan een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij die tegemoetkomt aan de wensen van de consument, door de maatschappij wordt geaccepteerd en die economisch rendabel kan functioneren.
 

Doelstelling

Het lectoraat Duurzame Veehouderijketens heeft als doelstelling om de samenwerking binnen de veehouderijketens op dusdanige manier te bevorderen dat betrokken partijen gezamenlijk invulling gaan geven aan een duurzame productie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.

 

Aansluiting ambities 

HAS Hogeschool sluit hiermee aan bij de ambitie van het in opdracht van de provincie Noord-Brabant opgestelde rapport ‘Alle vlees duurzaam in 2020’ van de Commissie Van Doorn (2011). In het rapport is opgenomen dat alle belanghebbenden - dus van grond tot mond - moeten samenwerken om tot die verantwoorde, zorgvuldige veehouderij te kunnen komen.
 
Deze ambitie is uitgewerkt in het Verbond van Den Bosch dat is ondertekend door:
- de supermarkten (o.a. Albert Heijn, Jumbo),
- ketenpartijen,
- ZLTO,
 
Met dit lectoraat sluit HAS Hogeschool ook aan bij de innovatieagenda voor een duurzame veehouderij die de Provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond hebben vastgelegd in de Verklaring van Roermond (2010).

 

Speerpunten Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

Het lectoraat Duurzame veehouderijketens gaat concreet invulling geven aan bovenstaande ambities door middel van de 6 speerpunten opgenomen in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (2009).
 

De 6 speerpunten:

  1. Systeeminnovaties: Integraal duurzame stallen
  2. Welzijn en gezondheid van dieren: Natuurlijk gedrag stimuleren en voorkomen van ingrepen; gezonde dieren, minder antibiotica gebruik
  3. Maatschappelijke inpassing: Interactie tussen veehouder/burger en landschappelijke inpassing
  4. Energie, milieu en klimaat: Werken aan gesloten voer-mestkringloop, duurzaam geproduceerde veevoergrondstoffen, energiebesparing en verminderen van uitstoot van broeikasgassen en milieuemissies
  5. Markt en ondernemerschap: Kansen benutten om waarde te creëren;
  6. Verantwoord consumeren: Stimuleren van meer keuzemogelijkheden in het aanbod van dierlijke producten voor de consument.