Lectoraat Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie

Het lectoraat Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie richt zich op onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de sectoren agro, food en leefomgeving. Deze businessmodellen kunnen een bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzame, circulaire economie in de groene sector met shared value (meervoudige waardencreatie) als organiserend principe.

Een breder waardenperspectief

Voor die omslag is een breder waardenperspectief nodig dan we nu hanteren. Het lectoraat onderzoekt daarom businessmodellen die op basis van shared value bijdragen aan duurzamere  productie- en consumptiesystemen in agro, food en leefomgeving. Shared value is ontwikkeld door de Harvard Business School (Porter et al) en betekent dat bedrijven niet alleen economische waarde produceren (winst), maar ook ecologische en sociale waarden. Waarden dus die gedeeld worden door verschillende partijen in de samenleving.

Het nieuwe ondernemerschap

Het bouwen van business cases in nauwe samenwerking met ondernemers, het verdisconteren van de maatschappelijke kosten en opbrengsten, het valideren van uitgangspunten en kritische succesfactoren voor nieuwe businessmodellen en het nieuwe ondernemerschap staan daarbij centraal. Doel is om vanuit een businessinsteek te werken aan de omslag van het huidige agrofoodproductiesysteem naar een circulaire, functionele en biobased economie om daarmee de leidende positie van Nederland als kennisland op het gebied van agro, food en leefomgeving te versterken.

HAS Talk - Circular Challenge