Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Dit lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. In het lectoraat wordt nauw samengewerkt tussen HAS Hogeschool en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Zowel de LLTB als de Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Limburg hebben zich financieel verbonden aan het lectoraat.

Vitale bodem

Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen:

  • De plant inzetten om de bodem te verbeteren:
    Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie als nieuwe bemestingsstrategie en het inzetten van nieuwe teelten/ mengteelten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.
  • De bodem inzetten om de plant te verbeteren:
    Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie om plantweerbaarheid in gewassen te verhogen voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken:
    Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie in tolerantie van het gewas tegen verschillende bodemproblemen (verzuring, verzilting, vernatting, verdichting en/of watertekort, uitputting nutriënten, verlies bodemdiversiteit, afdichting, verontreiniging en overbemesting (eutrofiëring) onderzoeken.


Aandacht voor duurzaam bodembeheer

Vanuit het lectoraat zal een kenniscentrum worden opgezet waar kennis wordt gebundeld en beschikbaar gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven.

 

Lectoraat standplaats Venlo

Het is het eerste lectoraat met als standplaats de HAS-vestiging in Venlo en loopt tot 2022.