Privacy statement

HAS Hogeschool respecteert de privacy van studenten, cursisten, medewerkers, studiekiezers, bezoekers en relaties die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van HAS Hogeschool en de diensten die de HAS levert. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.


Uitgangspunt

Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hierbij zorgen wij voor een goede balans tussen ons belang en uw belang als betrokkene om eigen keuzes te maken over uw persoonsgegevens.
Stichting HAS Opleidingen, gevestigd aan Onderwijsboulevard 221 5223 DE 's-HERTOGENBOSCH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Let op: de versie op deze pagina is specifiek opgesteld voor de website www.has.nl    

HAS Hogeschool, Stichting HAS Opleidingen, gevestigd aan Onderwijsboulevard 221 te ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.has.nl 
Onderwijsboulevard 221 
5223 DE ’s-Hertogenbosch 
+31888903600

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting HAS Opleidingen is te bereiken via privacy@has.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting HAS Opleidingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-    Voor- en achternaam
-    Geslacht
-    Geboortedatum
-    Adresgegevens
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres
-    Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via deze website 
 

Via analytische tools zoals Google Analytics en Hotjar:
-    Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-    Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@has.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting HAS Opleidingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-    Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-    Om goederen en diensten bij je af te leveren
-    Verzenden van onze nieuwsbrief 
-    Stichting HAS Opleidingen volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.


Hoe lang we persoonsgegevens  bewaren

Stichting HAS Opleidingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
1) Persoonsgegevens: aspirant student / aspirant cursist
Bewaartermijn: 3 jaar
2) Persoonsgegevens: student / cursist
Bewaartermijn: 7 jaar
3) Persoonsgegevens: relaties
Bewaartermijn: 5 jaar
4) Persoonsgegevens: alumni
Bewaartermijn: 7 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting HAS Opleidingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting HAS Opleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting HAS Opleidingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting HAS Opleidingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Verder kun je door middel van buttons onze artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van AddThis en cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat...

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van HAS Hogeschool liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden dan voor onze website.
HAS Hogeschool is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die je daar kunt downloaden. Deze hyperlinks gebruik je op eigen risico.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting HAS Opleidingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@has.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting HAS Opleidingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting HAS Opleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via privacy@has.nl


Over deze Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Stichting HAS opleidingen – voor de website has.nl. We kunnen deze Privacy Statement aanpassen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.